Three orange dots increasing in size from left to right
През зимен сезон 2023/24 ескейп стаите няма да работят. Съжаляваме за пропуснатите емоции.

Общи условия и правила за провеждане игра

1. Настоящите Общи условия и правила уреждат провеждането на “Ескейп рум” (наричана за краткост „Играта”), организирана от СНОУ ХОЛИДЕЙС ЕООД, ЕИК: 207056313, със седалище и адрес на управление гр.София, Горски пътник 55, представлявано от управителя Александър Бучков (наричан за краткост „Организатор на играта”).

2. Играта се провежда в специално обозначено за тази цел помещение на адрес 2770 Банско, Кир Благо Тодев 4-10, Апартхотел Лъки Банско,и при спазване на установените правила за участниците в нея.

3 . Всеки участник в Играта е длъжен да се придържа към настоящите общи условия и правила в интерес на общата безопасност по време на провеждане на Играта. На всеки един участник в играта следва да бъде проведен инструктаж по общи условия и правила за провеждане на играта.

4. Организаторът на играта не носи отговорност за инциденти, които могат да възникнат по време на Играта, в случай че те се дължат на поведение на участник или проявена небрежност от страна на участниците, включително и за инциденти, свързани със злоупотреба с предмети, които участник е внесъл неправомерно в помещението.

5. В Играта могат да участват деца от 4 до 12 години задължително с придружител. Играта предоставя опция за придружаване на децата, от служител на Играта (ескейп оператор) срещу допълнително заплащане, и предварителна заявка по телефона или на рецепцията на Ескейп стаите. Деца над 12 години могат да участват самостоятелно.

6. В Играта не могат да участват бременни жени, лица със сърдечно-съдови проблеми, както и лица, страдащи от хипертония и клаустрофобия и др. Организаторът на играта не носи отговорност за инциденти с участници, които въпреки здравословното си състояние, вземат участие в Играта.

7. Максималната продължителност на една сесия на Играта е един астрономически час (60 мунути), като в една сесия могат да вземат участие отбори от минимум двама души и максимален брой шестима души. Участниците нямат право да искат удължаване на игралното време.

8. Ако в хода на Играта някой от участниците не е в състояние да продължи участието си по здравословни или други причини, същият трябва да прекрати участието си в Играта и да напусне помещението, придружен при необходимост от други участници. В този случай, ако не се стигне до нулиране на Играта, останалите участници могат да продължат участието си в започналата Игра.

В случай на инцидент или сериозно заболяване на някой от участниците, Организаторът на играта, осъществяващ контрол върху процеса на Играта, може да вземе решение за нейното преждевременно спиране.

9. Ако участниците са възпрепятствани и не могат да участват в Играта, тогава планираният час и дата за Играта следва да се отменят по телефона или чрез мейл в срок до 24 часа преди уговорения час. При закъснение на участниците от 15 минути, считано от обявеното начало на Играта, уговорената сесия не може да се промени за друг ден и час. Участниците резервирали дата и час за участие в Играта трябва да се регистрират на място поне 10 мин преди началото на играта.

10. Участниците в Играта са длъжни да използват съоръженията и оборудването, намиращи се в помещението, с необходимата грижа. Организаторът на играта си запазва всички права да претендира за обезщетение в случай на умишлен опит от страна на участниците за повреждане на инструменти, оборудване и съоръжения, които са част от помещението и представляват собственост на Организатора на играта. Организаторът на Играта може да я прекрати по всяко време в случай, че някой от участниците отказва да спазва правилата на Играта или да следват инструкциите на служителите, осъществяващи контрола върху помещението. В този случай Организаторът няма да дължи нито частично, нито пълно възстановяване на платените от участниците такси.

11. Организаторът на играта гарантира, че е застраховал помещението за вреди, настъпили при аварии в помещението, в което се провежда Играта.

12. В помещението, в което се провежда Играта е строго забранено:

1. Заснемане на изображения от всякакъв вид, като снимки, видеоклипове и др, чрез използване на фотоапарати, видеокамери, мобилни телефони с камера, лаптопи и други устройства с вградена камера или микрофон; Организаторът на играта си запазва правото да поиска имидж права за участниците, когато снимките са направени в рамките на неговите съоръжения и помещения, както и да иска забрана за публикуване на тези снимки в Интернет, в социалните мрежи и на всякакви други места за споделяне с широк кръг потребители, както и да иска забрана за използването им за промоционални цели;

2. Внасянето на всякакви вещи в помещението, които биха могли да причинят вреди на участниците или на други вещи, намиращи се в помещението, както и внасянето, притежанието и консумацията на алкохолни напитки, наркотични вещества или всякакви други психотропни вещества в рамките на помещението на Играта;

3. Участието на лица, употребили алкохол или всякакъв вид упоиващи лекарства или други психотропни вещества;

4. Участието на лица с ниско ниво на лична хигиена;

5. Участието на лица, които проявяват агресия и които биха причинили щети в помещението или биха подстрекавали други участници да извършват нарушения в помещението.

13. Всяка информация относно Играта представляват търговска тайна, която не може да се разгласява по какъвто и да е начин или да се използва. Информацията, получена в тази връзка, следва да се пази като конфиденциална.

14. Забранява се копирането, разпространението, публичното показване или създаване на други игри, които биха могли да се считат за производни на Играта. Организаторът на играта си запазва всички права да предприеме правни действия срещу всяко лице, което е извършило нарушение на правото на интелектуална собственост.

15. Забранява се на всяко лице пряко или косвено, за негова собствена облага или в полза на друго лице, фирма или корпорация, и всяка друга фирма, различна от Организатора на играта, да развива дейност, която пряко или непряко включва провеждане на Играта, и която се конкурира с дейността на Организатора на играта, в рамките на 2 години от запознаване с настоящите общи условия и правила. При нарушаване на забраната за конкуренция от страна на участника за посочения срок, Организаторът има право да претендира обезщетение по общия ред.

16. Забранява се участието в Играта без писмено съгласие във вид на декларация на всеки един участник поотделно.

17. Организаторът на играта запазва правото си да променя правилата на играта и общите условия по всяко време.

 

Условия за плащане с карта

Плащане с карта може да се осъществи със следните карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY

Плащането може да се осъществи само ако картата отговаря на следните условия.

Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode. 

Моля проверете също така, дали вашата карта е отворена от вашият издател за трансакции в Интернет. 

Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.

Данни на картата, необходими за попълване - номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя.

За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode.  В случай, че сте регистрирани от вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете вашата автентикационна парола.

Трансакциата е успешна при

  • -успешна автентикация на клиента
  • -ако картодържателя е регистриран в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode

Транзакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ).  Ако на сайта има и цени в други валути, освен Български лев, те са само за информативни цели и могат да не са съвсем еднакви с начислената по вашата карта сума в същата валута. 

„За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка

Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

 

В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.”

БИСКВИТКИ

Съгласно чл. 33 от Закона за адвокатурата, настоящото съобщение и приложенията му са неприкосновени и не подлежат на преглеждане, копиране, проверка и изземване и не могат да бъдат използвани като доказателство.
 
Този уебсайт използва "бисквитки". "Бисквитките" са малки парчета текст, които са написани на твърдия ви диск, за да съхраняват информация за използването на услугите на сайта https://escapebansko.bg Website Service. Имате право да откажете "бисквитките" (моля, вижте помощния файл на вашия браузър за информация относно това), но отказвайки бисквитките, може да нарушите ефективността и продуктивността на услугите на сайта https://escapebansko.bg или да го направите нефункциониращ.

Клиентите за нас

Ескейп стаите в Лъки Банско ни оставиха незабравим спомен от зимата! Нямаме търпение да си организираме следващата зимна ваканция отново тук с децата!

Рендеви

Беше чудесно приключение! Ние пътуваме много, но досега не сме имали богат опит в бягствата! Благодарение на стаите за бягство в Лъки Банско, всъщност обмисляме да го започнем като хоби!

Тео и Соня

Излязохме за 35 минути! Изключителен адреналин! Специални благодарности на организаторите, декорите и обстановката бяха страхотни!

Декови

Всъщност в стаите има голяма доза анализиране и хитрост. Всяко от приключенията се усеща уникално и имах чувството, че ги играя различно. Не мога да преценя коя стая ми е любимата, но много ми допаднаха определени части и от двете. За съжаление, не мога да ги опиша, без да разкрия част от изненадите (съжалявам!). :)

Ф. Рос

Социални мрежи

Упътване до тук

Банско, Кир Благо Тодев 10
Апартхотел Лъки Банско

N 41° 50.534'
E 023° 29.092 862

Упътване за шофьори

Този уебсайт използва бисквитки за да осигури на потребителите най-доброто обслужване!

Приемам